Online страхування
0-800-50-15-60

безкоштовна багатоканальна телефонна лінія

050-450-15-60

вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора

Сбори акціонерів компанії

ПрАТ „СК АСКО ДС” повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства.

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ”, Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 37, 84205.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 28.04.2017р., об 11.00 годині, конференц-зал №1, за адресою: Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 37, 84205.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 10.00г. Час закінчення реєстрації: 11.00г.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24.04.2017р.

Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі Іваненка Олександра Михайловича, Ялтиченко Оксани Петрівни та Неживок Ганни Борисівни.

Обрати головою Загальних зборів Матушевського Євгена Леонідовича.

Обрати секретарем Загальних зборів Кравченко Ірину Олегівну.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

4. Затвердження результатів діяльності та річного звіту Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку.

Проект рішення: Прибуток, отриманий 2016р., у розмірі 75 420,00 (сімдесят п’ять тисяч чотириста двадцять) гривень залишити нерозподіленими.

6. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія АСКО-Донбас Північний”” шляхом викладення Статуту у новій редакції. Підписання нової редакції Статуту Товариства доручити Голові Загальних зборів Матушевському Євгенові Леонідовичу та секретарю Загальних зборів Кравченко Ірині Олегівні.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація: https://askods.com/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: Місце ознайомлення: Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 37, третій поверх, кабінет генерального директора №2. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Матушевський Євген Леонідович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період

звітний

попередній

Усього активів  

86114

92682

Основні засоби  

35566

37182

Довгострокові фінансові інвестиції  

1797

1782

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

5910

9205

Запаси 

814

388

Сумарна дебіторська заборгованість  

6725

10473

Грошові кошти та їх еквіваленти 

33527

31528

Частка перестраховика у страхових резервах

535

597

Нерозподілений прибуток 

20417

19350

Власний капітал 

65469

65394

Статутний капітал 

29339

29339

Довгострокові зобов'язання 

18405

21733

Поточні зобов'язання 

2240

5555

Чистий прибуток (збиток) 

75

109

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

16299600

16299600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

350

1072

Наглядова рада ПрАТ „СК АСКО ДС”.