Online страхування
0-800-50-15-60

безкоштовна багатоканальна телефонна лінія

050-450-15-60

вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора

Собрание акционеров компании

ПрАТ „СК АСКО ДС” повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства.

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ”, Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна), буд. 37, 84205.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 29.04.2016р., об 11.00 годині, конференц-зал №1, за адресою: Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна), буд. 37, 84205.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 10.00г. Час закінчення реєстрації: 11.00г.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25.04.2016р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р та прийняття рішення за результатами його розгляду.

4. Затвердження результатів діяльності та річного звіту Товариства за 2015р.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку.

6. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

8. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

11. Про попереднє схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: Місце ознайомлення: Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна), буд. 37, третій поверх, кабінет генерального директора №2. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Матушевський Євген Леонідович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період

звітний

попередній

Усього активів  

92682

90069

Основні засоби  

37182

35126

Довгострокові фінансові інвестиції  

1782

10763

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

9205

5498

Запаси 

388

647

Сумарна дебіторська заборгованість  

10473

2918

Грошові кошти та їх еквіваленти 

31528

34236

Частка перестраховика у страхових резервах

597

415

Нерозподілений прибуток 

19350

28191

Власний капітал 

65394

62128

Статутний капітал 

29339

19886

Довгострокові зобов'язання 

21733

24134

Поточні зобов'язання 

5555

3807

Чистий прибуток (збиток) 

109

9609

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

16299600

16299600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

1072

616

Наглядова рада ПрАТ „СК АСКО ДС”

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 21.03.2016р. в №50 Бюлетеня „Бюлетень. Цінні папери України”.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів оприлюднено в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 22.03.2016р.